• 14 september 2018
 • Vacaturennummer bv-12361
Raad van Toezicht
Het Samenwerkingsverband VO3101 Noord-Limburg is op zoek naar leden voor een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Achtergronden
In het Samenwerkingsverband VO3101 Noord-Limburg werken besturen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs samen om er zorg voor te dragen dat alle leerlingen in de regio Noord-Limburg passend onderwijs ontvangen.
Gewerkt wordt met een krachtig en professioneel bestuur. De toezichthoudende rol wordt uitgevoerd door een raad van toezicht.

Taakstelling Raad van Toezicht
De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur van het samenwerkingsverband bestuurt in over-eenstemming met de missie en visie van de stichting en de ambities van passend onderwijs. De raad van toezicht toetst periodiek, als een onafhankelijk orgaan, hoe betrokkenen het functioneren van het samenwerkingsverband, de resultaten, de kwaliteit en het werk- en leefklimaat ervan ervaren en be-oordelen.

Samenstelling en profiel
De raad van toezicht bestaat uit drie leden, waarvan een lid optreedt als voorzitter. Deze wordt geko-zen door de leden van de raad van toezicht zelf. De leden hebben de volgende profielen: onderwijs, financiën (bedrijfsvoering) en maatschappij (jeugdzorg en jeugdhulpverlening).
De voorkeur gaat uit naar een Raad van Toezicht waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn, een combinatie is vanzelfsprekend ook mogelijk. Het betreft hier een onbezoldigde positie. Leden van de raad komen uitsluitend in aanmerking voor de maximale vrijwilligersvergoeding.

Algemene competenties voor alle leden
Van de leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het thema passend onderwijs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs en dat zij een kritische en professi-onele dialoog kunnen voeren met het bestuur over de werkzaamheden en de kwaliteit ervan.

In zijn algemeenheid is het belangrijk dat elke toezichthouder:
 • goed onderscheid kan maken tussen een toezichthoudende en een bestuurlijke positie;
 • kan omgaan met tegengestelde belangen en onafhankelijk kan opereren ten opzichte van zijn/haar collega-toezichthouders;
 • strategisch kan denken en communicatief vaardig is in een bestuurlijke omgeving.

Een nadere toelichting van de competenties vindt u onder www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

Nadere informatie
Bij het secretariaat van het SWVVO3101 Noord-Limburg is nadere informatie beschikbaar over de taakstelling van de raad. Hieronder treft u de contactgegevens aan.
Stichting SWVVO3101 Noord-Limburg
Mevr. Chris Nabben, secretaresse SWVVO3101
Postbus 829
5900 AV Venlo
Tel. 077-3519284
info@swvvo3101.nl
www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

Voor een inhoudelijke toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter van het SWV VO VSO Noord Limburg mevrouw T. van Wijk: tel. 0478-319116

Procedure
Uw CV vergezeld van een motivatiebrief kunt u t/m 7 oktober a.s. richten aan:
Stichting SWVVO3101 Noord-Limburg
Mevr. Chris Nabben, secretaresse SWVVO3101
Postbus 829
5900 AV Venlo
Tel. 077-3519284
info@swvvo3101.nl

Het is het voornemen potentiële kandidaten uit te nodigen voor een gesprek in de week van 22 oktober a.s. in de avonduren.

Tijdpad werving:
Inzenden sollicitaties uiterlijk 7 oktober 2018
Selectie kandidaten in de week van 8 oktober 2018
Gesprekken avonden week van 22 oktober 2018
Afronding week van 29 oktober 2018


Samenstelling wervingscommissie
De wervingscommissie voor de Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De commissie wordt op de volgende wijze samengesteld: 2 bestuursleden van het bestuur van het samenwerkingsverband, waaronder de voorzitter en 1 lid van de Ondersteuningsplanraad.
De voorzitter van het samenwerkingsverband zal optreden als voorzitter van de commissie.

Raad van Toezicht passend onderwijs
Wat wordt er van de Raad van Toezicht verwacht? Hieronder treft u zogenaamde rolbeschrijvingen aan die momenteel landelijk in ontwikkeling zijn voor samenwerkingsverbanden.
Accent op wettelijke rol
De Raad van Toezicht ziet toe op:
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen;
 • de Code Goed Bestuur als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de afwijkingen van die code of eventuele toekomstige wijzigingen van deze code;
 • de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de Stichting verkregen op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs.
De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen aan de volgende besluiten van het bestuur:
 • vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
 • vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren) begroting van het sa-menwerkingsverband;
 • vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
 • het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen; aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van betaling;
 • dient het uitvoerend functionarisstatuut alsmede de kaders voor de uitvoerend functionaris goed te keuren;
 • wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
Overige bevoegdheden van de Raad van Toezicht:
 • de Raad van Toezicht stelt in overleg met het bestuur het toezichtkader vast;
 • de Raad van Toezicht is belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoe-ring van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag;
 • de Raad van Toezicht is belast met het aanwijzen van de registeraccountant als bedoeld in ar-tikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de Raad van Toezicht adviseert het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde (klankbordfunctie).
Accent op maatschappelijke rol
Dezelfde bevoegdheden als hierboven kunnen verder worden aangevuld met een of meerdere be-voegdheden uit onderstaand rijtje:
De Raad van Toezicht ziet toe op:
 • het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 • realisatie van het vastgestelde beleid en het beoordelen van de met het beleid bereikte resul-taten;
 • de maatschappelijke effecten van het beleid van het SWV;
 • het voldoende betrekken van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in het te voeren be-leid van het SWV;
 • het voeren van de maatschappelijke dialoog door het bestuur met externe belanghebbenden van het SWV;
 • het onderhouden van het relatiepatroon door het bestuur met de deelnemende scholen, on-dersteuningsplanraad en overige interne geledingen binnen het samenwerkingsverband;
 • het functioneren en handelen van het bestuur vanuit de maatschappelijke opdracht van het SWV, als verwoord in het ondersteuningsplan.